Phần mềm quản lý chuỗi cửa hàng

Hệ thống quản lý hệ thống phân phối kem, tủ kem.

Contact:

Công ty Cổ phần Kem Hùng Linh

Địa chỉ: Mạch Kỳ, Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội
Số điện thoại: 0433 878 259 / 0433 879 268
Email: kemhunglinh@gmail.com
www.kemhunglinh.com